X
تبلیغات
رایتل

اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

یکشنبه 30 آذر‌ماه سال 1393

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19988 مورخ 23/7/1392

شماره 128271/ت45956هـ ـ 17/7/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/6/1392 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب 1388 ـ تصویب نمود:

اساسنامـه سازمان هدفمـندسازی یارانـهها، موضـوع تصویبنامه شـماره 101975/ت44252هـ مورخ 27/5/1389 به شرح زیر اصلاح میشود:

1 ـ در ماده (2) عبارت «و 11» حذف میگردد.

2 ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 8 ـمجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر میباشد:

1 ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس)

2 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

4 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

5 ـ وزیر راه و شهرسازی

6 ـ وزیر جهاد کشاورزی

7 ـ وزیر نفت

8 ـ وزیر نیرو

3 ـ متن زیر جایگزین ماده (9) میگردد:

ماده 9 ـاعضای هیأت مدیره متشکل از (5) نفر میباشند که به پیشنهاد معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند. احکام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر میشود.

4 ـ مواد (10)، (13) و (15) حذف میشوند.

5 ـ در بند (1) ماده (16) عبارت «جهت تصویب» حذف میشود.

6 ـ در ماده (23) عبارت «و قراردادی» حذف میگردد.

7 ـ در ماده (24) عبارت «و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران» جایگزین عبارت «به تصویب مجمع عمومی» میشود.

8 ـ با اعمال اصلاحات موضوع این تصویبنامه، شماره مواد به ترتیب اصلاح میشوند.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 51896/30/92 مورخ 10/7/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت