X
تبلیغات
رایتل

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

چهارشنبه 10 دی‌ماه سال 1393

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19978 مورخ 11/7/1392

شماره 38485/234 ـ 30/6/1392

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 10/6/1392 و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیـوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره 123959 ـ 8/7/1392

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

  

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند:

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازهگیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشتههای تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود.

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشتههای تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود.

ت ـ رشته محل: رشتههای تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) انتخاب میکند و به ادامه تحصیل میپردازد.

ماده 2 ـ به منظور برنامهریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفهای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود:

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

تبصره ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمیباشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت مییابد.

ماده 3 ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر میباشد:

الف ـ برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمونها

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (5)

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

ث ـ تصمیمگیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

تبصره ـ «شورا» میتواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده 4 ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاستهای کلی نظام، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

ماده 5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان براساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت میگیرد.

تبصره 1 ـ وزارت آموزش و پرورش مسؤولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانشآموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را برعهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذیربط برساند.

تبصره 2 ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را برعهده دارد.

تبصره 3 ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محلها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبتنام اعلام میگردد.

تبصره 4 ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره 5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی میباشند حداقل بیست و پنج درصد (25%) میباشد.

ماده 6 ـ دانشگاهها میتوانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش برعهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده 7 ـ سهمیههای مصوب مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته میشوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار میشوند.

ماده 9 ـ آییننامه اجرایی این قانون توسط «شورا» تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 10 ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرایی شدن تبصره (5) ماده (5) لازمالاجراء میباشد.

ماده 11 ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 بجز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو میگردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت